18.8
KRUUNUVUORENRANNAN PALVELU OY:N HALLITUKSESSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA 2020 – 2021

KRUUNUVUORENRANNAN PALVELU OY:N HALLITUKSESSA KÄSITELTYJÄ ASIOITA 2020 – 2021
Tämän tiedotteen tarkoitus on parantaa viestintää ja tiedottamista Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n hallituksen käsittelemistä asioista osakasyhteisöille ja asukkaille. 
 
Palveluyhtiön toiminta-alueen laajentaminen sopimusalueelle 3
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta esitti 25.5.2021 Helsingin kaupungin kaupunginhalli-tukselle palveluyhtiön toiminta-alueen laajentamista sopimusalueelle 3.
Helsingin kaupungin kaupunginhallitus päätti 21.6.2021 oikeuttaa palveluyhtiön laajentamaan toiminta-aluettaan sopimusalueelle 3.
Sopimusalueeseen 3 kuuluvat seuraavat asemakaava-alueet: Haakoninlahti 2, Koirasaaret, Kruunuvuori, Kruunuvuorenrannan keskuskorttelit, Rannat, puisto ja palvelukortteli ja Stansvikinkallio.

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhteiskerhotilat (asukastilat, kuntosali ja verstas)
Koronavirusepidemia on vaikuttanut nyt jo yli vuoden erilaisten toimijoiden tilojen käyttöön ja tilaisuuk-sien järjestämiseen. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on noudattanut sopimusalueella 1 Borgströmin-mäen ja sopimusalueella 2 Kruunuparkki 5:n yhteiskerhotilojen käyttöä koskevissa päätöksissään kulloinkin voimassa olleita viranomaisten antamia päätöksiä, ohjeistuksia ja suosituksia. Yhteiskerho-tilojen käyttäjämääriä olemme joutuneet, ja joudumme yhä, rajoittamaan kulloinkin voimassa olevien päätösten, ohjeistusten ja suositusten mukaisesti. Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on seurannut ja seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä.
Lisäksi palveluyhtiö on perustanut sopimusalueelle 3 kahden uuden yhteiskerhotilan (Haakoninlahden rannan saunakylä ja Kruunuvuoren Kruununvuorenrantatalo) suunnittelua varten ohjausryhmän, johon on nimetty myös kaksi asukasedustajaa. Tällä halutaan varmistaa myös asukkaiden vaikutusmahdolli-suus ja osallistuminen tilojen suunnitteluun ja toteutukseen. Saunakylän rakentaminen alkanee tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2024 ja Kruunuvuorenrantatalon muutama vuosi tämän jälkeen.


Yhteispihatontit (yhteispihat) kortteleissa 49273 ja 49274
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tehtävänä on toteuttaa ja hallinnoida osakasyhteisöjen (kuten talo-yhtiöiden) asukkaita palvelevia yhteispihatontteja sopimusalueillaan (toiminta-alueellaan). Tällä hetkellä yhteispihatontteja on rakenteilla sopimusalueella 2 (Haakoninlahti 1) kortteleissa 49273 ja 49274. Mai-nitut yhteispihatontit valmistuvat useammassa vaiheessa. Ensimmäinen yhteispihatontin osuus on val-mistunut kesän 2021 aikana korttelin 49273 länsipäässä.
Sopimusalueelle 3 tullaan toteuttamaan Stansvikinkallioon kolme uutta yhteispihatonttia.

Palveluyhtiöoppaat
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on laatinut yhteistyössä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n ja Kruunuvuorenrannan taloyhtiöt yhdistyksen kanssa lyhyen ja pitkän palveluyhtiöoppaan.  Oppaiden tarkoituksena on toimia tietopakettina Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n ja Kruunuvuorenrannan jät-teen putkikeräys Oy:n toiminnasta. Lyhyt palveluyhtiöopas on tarkoitettu osakasyhteisöjen asukkaille ja osakkaille sekä pitkä opas osakasyhteisöjen hallituksille ja isännöitsijöille. Palveluyhtiöoppaat ovat julkaistu Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n alueportaalissa kruunuverkko.fi sekä PNT Mobile -palvelussa.
Linkki lyhyeen palveluyhtiöoppaaseen:
https://assets.pnt.fi/kruunuverkko/Kruunuvuorenrannan%20palveluyhtio%CC%88n%20ja%20ja%CC%88teyhtio%CC%88n%20lyhyt%20palveluyhtio%CC%88opas%2019.1.2021-1.pdf
Linkki pitkään palveluyhtiöoppaaseen: https://assets.pnt.fi/kruunuverkko/Kruunuvuorenrannan%20pitk%C3%A4%20palveluyhti%C3%B6opas%208.1.2021.pdf

Autopaikkojen käyttöoikeuden luovutuksen arvonlisäverovelvollisuus
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy selvittää autopaikkojen käyttöoikeuden luovutuksen arvonlisävero-velvollisuutta verotuskäytännössä tapahtuneiden muutosten perusteella. Palveluyhtiö on tilannut asiaa koskevan selvityksen verotukseen erikoistuneelta tilintarkastusyhteisöltä ja pyytänyt sen perusteella verottajalta asiassa ennakkoratkaisua. Verohallinnon ilmoituksen mukaan ennakkoratkaisua koskeva päätös annettaneen syksyllä 2021. Verotuskäytännön mahdollisesta muutoksesta ei pitäisi seurata osakasyhteisöille ja asukkaille kustannusvaikutuksia.

Sähköautojen lataustarvekysely
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy on järjestänyt osakasyhteisöjen asukkaille suunnatun sähköautojen lataustarvekyselyn kesällä 2021. Kyselyllä on tarkoitus selvittää asukkailta sähköautojen latauspisteiden lisäämistarvetta lähitulevaisuudessa ja siten palveluiden parantamista asukkaille.
Varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous on tarkoitus järjestää syyskuussa 2021.
Yhtiökokous valitsee palveluyhtiön hallituksen, johon voidaan valita osakasyhteisöistä kaksi asukas-jäsentä. Palveluyhtiö lähettää tiedon yhtiökokouksesta ja asukasedustajien valinnasta osakasyhteisöiden isännöitsijöille viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta.
 
Yhteistyöterveisin
Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy
 
Takaisin